• INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

    na školský rok 2021/2022

    Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1. 2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od  3. mája 2021 do 14. mája 2021.

    V školskom roku 2021/2022 budeme prijímať do 1. ročníka 8-ročného štúdia 24 žiakov a do 1. ročníka 4-ročného štúdia 90 žiakov.

    Prihlášky na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia a osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 10. apríla 2021 riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

    Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

    • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  4. mája 2021
    • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  11. mája 2021

    Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 31. marca 2021.