• INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

    na školský rok 2019/2020

    PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV V PRIJÍMACOM KONANÍ

    • štvorročné štúdium: 90 žiakov
    • osemročné štúdium: 24 žiakov

    TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA

    Odovzdanie prihlášok uchádzačov (štvorročná aj osemročná forma):

    •  do 10. apríla 2019  odovzdajú uchádzači prihlášky riaditeľom základných škôl, o podrobnostiach a postupe vyplnenia prihlášok na strednú školu sa informujte včas u výchovného poradcu na vašej ZŠ
    •  do 20. apríla 2019  odošlú riaditelia ZŠ prihlášky na stredné školy

    Termíny prijímacích skúšok:

    štvorročné štúdium

    • 1. kolo I. termín: 13. máj 2019 (pondelok), II. termín: 16. máj 2019 (štvrtok)
    • 2. kolo termín bude zverejnený po ukončení 1. kola

    osemročné štúdium

    • I. termín: 13. máj 2019 (pondelok), II. termín: 16. máj 2019 (štvrtok)
   • Vzor prihlášky