• INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

    na školský rok 2020/2021

    Prebieha podávanie prihlášok na SŠ do 15. mája 2020.

    PRIJÍMACIE  KONANIE

    Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené NOVÉ termínyorganizácia prijímacieho konania na stredné školy:

    Prihlášky na prijímacie konanie do 1. ročníka osemročného štúdia  podá zákonný zástupca  uchádzača do 15. mája 2020.  Prijímacie konanie sa uskutoční  od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Upravené kritériá prijímacieho konania zverejní riaditeľka školy do 29. mája 2020. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie ministra školstva.

     

    Termíny a organizácia prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia:

    • 7. mája  riaditeľka SŠ zverejní kritériá prijímacieho konania
    • do 15. mája zákonný zástupca podá prihlášku na ZŠ alebo SŠ (ak už prihlášku podal, do 13. mája môže požiadať o jej presun na inú SŠ)
    • 29. mája riaditeľka SŠ rozhodne o prijatí, zverejní zoznam prijatých uchádzačov a zašle rozhodnutie o prijatí
    • do 4. júna zákonný zástupca oznámi písomne nástup/nenástup na SŠ
    • 5. júna riaditeľka SŠ zverejní počet obsadených a voľných miest