• Školská jedáleň

    pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra 

    Hronská 1467/3, 96049 Zvolen 

    Ceny obedov v zariadení školského stravovania

    od 1.3. 2021

    Kategória stravníkov Obed  
    Cena v €  
    Žiaci od 11 do 15 rokov 1,30(potraviny) + 0,44(réžia) = 1,74 €  
    Žiaci od 15 do 19 rokov 1,41(potraviny) + 0,44(réžia) = 1,85 €  
         
    Dospelí stravníci 1,41(potraviny) + 1,99 (réžia) = 3,40 €

     

     Spôsob platby za obedy:

    ♦ bezhotovostne na bankvý účet najneskôr do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac

    priemerná výška mesačnej platby : 1,85 x 20 dní = 37 €.

    Preplatky budú vrátene na konci školského roku.

    číslo účtu: IBAN: SK67 0200 0000 0018 8176 5955

    variabilný symbol: číslo stravovacej karty

    konštantný symbol: 0308

    správa pre prijímateľa: uviesť meno  priezvisko, triedu stravníka

    Školská jedáleň je zmluvne pravádzkovaná podnikateľom : Oľga Krajčiová, Školská jedáleň pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen.

    Žiadosť o vydanie stravovacej karty