• Informácie o voľných pracovných miestach

     


    Školský psychológ

    • Kategória zamestnanca: Odborný zamestnanec
    • Kvalifikačné predpoklady: podľa vyhlášky č.1 / 2020 Z.z. O kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
    • Popis pracovnej pozície: Školský psychológ v škole
    1. vykonáva psychologickú diagnostiku,

    2. poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie,

    3. poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,

    4. spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,

    • Platové náležitosti: Funkčný plat určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    • Dátum ukončenie výberového konania: 31.8.2020
    • Predpokladaný nástup do práce:      Od 7.9.2020

    Pedagogický asistent

    • Kategória zamestnanca: Pedagogický zamestnanec
    • Kvalifikačné predpoklady: podľa vyhlášky č.1 / 2020 Z.z. O kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
    • Popis pracovnej pozície: Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa v spoluprác i s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
    • Platové náležitosti: Funkčný plat určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    • Dátum ukončenie výberového konania: 31.8.2020
    • Nástup do práce:        Od 7.9.2019

     


     

    Pošlite nám Váš životopis spolu s vyplneným súhlasom so spracovaním osobných údajov, zaradíme  Vás do databázy a v prípade uvoľnenia pracovného miesta Vás budeme kontaktovať.

     

    Žiadame uchádzačov, aby spolu so žiadosťou doručili aj podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov na vzorovom tlačive. Suhlas_so_spracovanim.docx