• Náučným chodníkom Slatiny
     • Náučným chodníkom Slatiny

     • Dňa 8. 10. 2019 sa piati študenti, úspešní riešitelia Geografickej olympiády, s p. Hobzovou zúčastnili exkurzie Krajina a ekológia údolia Slatiny. Exkurziu zorganizovalo CVČ - Junior Banská Bystrica a sprevádzali nás pani Janka Pavlíková (Združenie Slatinka) a RNDr. Martina Škodová, PhD. (UMB Banská Bystrica).

      Prostredníctvom exkurzie sa študenti podrobnejšie oboznámili so 17 biotopmi európskeho a národného významu.

    • KABU 2019
     • KABU 2019

     • V piatok 4. 10. 2019 sa popoludní konalo tradičné prijímanie  študentov 1. ročníka do radov gymnazistov – KABU.  Tentokrát ako „ nábor do tajnej služby polície GĽŠ“.

      Po vstupe do priestorov školy, priamo vo vchode, boli prváci dobre zamaskovaní a potom „zaujali“, presne podľa tried,  „svoje pozície“ v priestoroch jedálne školy. Počas dvoch hodín boli  „preverené“ schopnosti prvákov v oblasti fyzickej výdrže, maskovania sa, potápania, verbálneho prejavu a v ďalších „záťažových“ situáciách. Jednotlivci boli  za svoje odvážne výkony odmenení potleskom  a bodmi, ktoré sa nakoniec zrátali. Na konci celej akcie prváci zložili sľub tretiakom, ktorý vlastnoručne podpísali zástupcovia tried. Tretiaci dúfajú, že tento sľub budú všetci s radosťou plniť.

      Žiaci 1. ročníka úspešne zvládli „skúšku ohňom” a stali sa hrdými žiakmi a „strážcami“ našej školy.

    • Literárno-prírodovedná exkurzia na Oravu
     • Literárno-prírodovedná exkurzia na Oravu

     • Kvartáni a terciáni 2. októbra 2019 navštívili prekrásnu časť Slovenska - Oravu. O literárno-prírodovednej exkurzii napísali:

      Orava nám ponúkla mnoho zaujímavých pamiatok, vďaka ktorým sme opäť trošku múdrejší.

      Najprv sme zavítali do Oravských ferozliatinárskych závodov v Širokej. Po úvodnej prednáške sme sa oblečení vo vestách, s rúškami na tvári a s prilbami presunuli do výroby. Mali sme možnosť vidieť spracovanie feromangánu. Ako suvenír sme si domov odniesli aj úlomky feromangánu a trosky.

      Naša cesta pokračovala do  artikulárneho kostola, ktorý je zapísaný v pamiatkach Unesco. Nachádza sa na ťažko dostupnom mieste v dedinke Leštiny. Zaujímavosťou je, že je to jediný kostol s maľovaným dreveným stropom na Slovensku. Kostolík je postavený bez jediného klinca a navštívilo ho veľa zaujímavých ľudí, napr. P. O. Hviezdoslav či L. van Beethoven.

      Poslednou zastávkou našej exkurzie bol rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej. Pani sprievodkyňa nám porozprávala o práci, rodine i záujmoch slovenského spisovateľa a lekára, ktorý sa vlastným menom volal Matej Bencúr.  Žil v  skromnom domčeku, ktorý sa zachoval s pôvodným nábytkom.

      Exkurzia bola pre nás príjemným zážitkom.

                         Radka Búliková a Noemi Orságová, KV A

       

    • Beseda s MUDr. Dobiášom, PhD.
     • Beseda s MUDr. Dobiášom, PhD.

     • Dňa 7. 10. 2019 zavítal do našej školy doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., prezident Slovenského červeného kríža, vedúci Katedry urgentnej medicíny na Slovenskej zdravotníckej univerzite, hlavný rozhodca medzinárodnej súťaže Rallye Rejvíz.  

      Prostredníctvom  vlastných skúseností z praxe nám  objasnil veľký význam poskytovania prvej pomoci a poukázal na veľmi nízke percento ľudí, asi 5%, ktorí sú na Slovensku schopní poskytnúť prvú pomoc . Porovnal tento počet  napríklad s Nemeckom a Rakúskom, kde prvú pomoc vie poskytnúť až  60 - 70% ľudí.  Poukázal na príkladoch, ako málo stačí na to, aby sme zachránili ľudský život. Často o tom rozhodujú  sekundy a minúty do príchodu záchranky.  Preto apeloval  na nás všetkých, aby sme si osvojili  aspoň základné postupy laickej prvej pomoci.

      Zvolenské gymnázium sa môže hrdiť najvyšším počtom mladých záchranárov, ktorí sú schopní poskytnúť adekvátnu prvú pomoc v rámci gymnázií  celého Slovenska. Veríme, že naše rady sa budú ďalej rozrastať, a to aj vďaka stretnutiam s takýmito významnými ľuďmi.

      „Prvá pomoc a anjel strážny pomôžu účinnejšie ako iba anjel strážny.“ ( V. Dobiáš )

    • Stretnutie koordinátorov
     • Stretnutie koordinátorov

     • V dňoch 30. 9. – 4. 10. 2019 sa uskutočnilo v meste Regensburg (SRN) prvé stretnutie koordinátorov a spolupracovníkov nového multilaterálneho projektu Erasmus+ pod názvom „ Explainig europe“, do ktorého sa naša škola v tomto školskom roku zapojila. Témou projektu je vytvorenie digitálnych učebných materiálov o EU. Projekt potrvá do roku 2021 a  našimi partnermi sú stredné školy v nemeckom  Regensburgu a poľskom Lubiczi.

      Cieľom projektu je zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov v Nej a ANJ, zlepšiť tiež ich digitálne kompetencie, spoznať nových ľudí, partnerské krajiny a ich tradície. Výsledným produktom projektu bude digitálny učebný materiál o EU.

      Prvé stretnutie partnerov malo vzdelávací a kultúrno-poznávací charakter. V rámci vzdelávacej časti sa partneri oboznámili s programami na spracovanie údajov a získali poznatky o práci s programami „kahoot“, „my simpleshow“  a tiež im bola predstavená práca na platforme Twin-space v rámci programu eTwining.

      Súčasťou kultúrno-poznávacej časti bola návšteva Domu bavorských dejín a účasť na programe pri príležitosti osláv  Dňa nemeckého zjednotenia.

      Veríme, že tento projekt bude úspešný a bude veľkým prínosom pre všetkých jeho účastníkov.

      Iveta Moťovská

    • Olympiáda stredných škôl
     • Olympiáda stredných škôl

     • Dňa 1. 10. 2019 sme zorganizovali Olympiádu stredných škôl pri príležitosti 100. výročia založenia školy. Olympiády sa zúčastnili žiaci zo 6 škôl zvolenského okresu.

      Počasie nám prialo, a preto mohli prebehnúť všetky plánované športové disciplíny. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po otváracom príhovore pani riaditeľky RNDr. I. Vidovej nasledovali súťaže podľa rozpisu.

      Žiaci našej školy boli veľmi úspešní, zvíťazili vo všetkých kolektívnych športoch a v mnohých  individuálnych disciplínach.

      Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú olympiádu. Vďaka patrí aj ostatným učiteľom a vybraným žiakom, ktorí ochotne pomáhali pri jednotlivých disciplínach.

    • Ako začať podnikať?
     • Ako začať podnikať?

     • V dňoch 1. a 2. októbra 2019 sa pre žiakov štvrtého ročníka v rámci predmetu podnikateľská a spotrebiteľská výchova uskutočnila beseda s mladým podnikateľom pánom Bystričanom.

      Akciu zastrešovala iniciatíva  biznisuj.me, ktorá vznikla pre podporu mladých, talentovaných a podnikavých ľudí. Je to jedna z možností, ktorá môže výrazne prispieť k   rozvoju regiónov. Práve malí a strední podnikatelia tvoria 98% pracovných miest na Slovensku.

      Ak chceme zabrániť vyľudňovaniu regiónov, štát musí podporovať podnikavých ľudí, pretože sú to oni, ktorí môžu v budúcnosti v regiónoch vytvoriť pracovné miesta.

    • Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok
     • Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok

     • Dňa 2. 10. 2019 sa v Banskej Bystrici na atletickom štadióne Štiavničky konali za účasti asi 400 pretekárov súťaže žiakov a žiačok stredných a základných škôl. Siedmi študenti a študentky našej školy pretekali v nasledujúcich disciplínach: beh na 60m, 100m, 300 m, 800 m,  skok do diaľky a výšky.

      Dve naše dievčatá sa v silnej konkurencii umiestnili na vynikajúcich miestach:

      3. miesto získala   Nina Janštová v behu na  300m    (46,62s);

      2. miesto získala  Daniela Pápežová v skoku do  diaľky   (456 cm).

      Všetkým, ktorí vzorne reprezentovali našu školu, ďakujeme.

    • Zelená rota – triedenie odpadov
     • Zelená rota – triedenie odpadov

     • V školskom roku 2018/19 sme v našej škole opäť aktívne triedili odpad, ktorý sme v týchto dňoch poslali do zberného dvora firmy Marius Pedersen Zvolen na recykláciu.

      Pri príprave na odvoz separovaného odpadu pomáhali študentky z tried IV.A, IV.E a II.D. Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu, ďakujeme. Vytriedili sme spolu 40 kg plastových fliaš a 560 kg papiera.

      Prosíme, pridajte sa k nám v triedení odpadu! Pomáhame tým našej planéte, zachraňujeme našu zem pre budúce generácie.

    • Stretnutie s pánom Jozefom Michalíkom
     • Stretnutie s pánom Jozefom Michalíkom

     • Dňa 27. 9. 2019  navštívil našu školu inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. V triedach Sekunda A a Tercia A  viedol prednášky spojené s besedou. Žiakom vysvetľoval problematiku týkajúcu sa právneho vedomia, trestnoprávnej zodpovednosti, vandalizmu a šikanovania.

      Žiakov v Tercii A upozornil na sankcie v prípade požívania alkoholu maloletými a mladistvými. Prednášky boli vhodne doplnené konkrétnymi príkladmi z praxe. V závere žiaci kládli p. Michalíkovi otázky, ktoré ich zaujímajú, alebo požiadali o vysvetlenie konkrétnej  problematiky.

    • Ďalší projekt Erasmus+ sa na našej škole končí
     • Ďalší projekt Erasmus+ sa na našej škole končí

     • Projekt Erasmus+ s názvom „ Život vo vode, pri vode a s vodou“, ktorý sa začal v októbri 2017, sa blíži do finále svojej realizácie.

      Koncom septembra sa v našej škole uskutočnilo nadnárodné projektové stretnutie učiteľov z partnerských krajín z Nemecka a Talianska, ktorého cieľom bolo zhrnutie všetkých doterajších výsledkov v rámci projektu.

      V poslednej fáze sme evalvovali doterajší priebeh projektu, vypracovávali sme záverečnú správu a pripravovali sme materiál pre učiteľskú príručku na hodiny chémie. Príručka bude preložená do všetkých troch národných jazykov partnerských krajín a bude dostupná aj na webovej stránke našej školy.

      Počas stretnutia sme našim hosťom ukázali mesto Banská Štiavnica, v ktorom sa okrem historického jadra naši hostia oboznámili s vodným systémom pri ťažbe zlata a striebra. V Bratislave sme po návšteve Starého mesta zavítali do Nemeckého jazykového inštitútu.

      Dva roky od začiatku realizácie tohto projektu prešli veľmi rýchlo. Všetci účastníci projektu, ktorými boli žiaci vo veku od 16 do 18 rokov, si rozšírili svoje vedomosti v oblasti chémie a biológie, zlepšili si komunikačné zručnosti v nemeckom a anglickom jazyku, spoznali nové kultúry, navštívili zaujímavé neznáme miesta a nadviazali nové priateľstvá.

      Koordinátori projektu zo všetkých troch krajín zhodnotili projekt ako veľmi úspešný, a preto si predsavzali spoluprácu na ďalšom projekte v roku 2021.

       

    • Deň jazykov 2019
     • Deň jazykov 2019

     • 26. september je dňom Európskych jazykov. Jeho cieľom je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia cudzích  jazykov, ktoré sú nevyhnutné  pre poznanie kultúrnej rozmanitosti  Európy.

      Naši študenti boli na tento deň upozornení hneď pri vstupe do školy. Vyučujúci cudzích jazykov pripravili prezentačné panely všetkých cudzích jazykov, ktoré sa učia v  našej škole. Študenti 1. ročníka sa mohli zúčastniť na festivale cudzích jazykov LingvaFeste v Bratislave.

      Terciáni opustili  školské lavice a vydali sa za poznaním do Banskej Bystrice na návštevu Štátnej vedeckej knižnice. Po príchode do knižnice im pani knihovníčka porozprávala o histórii tejto budovy. Previedla ich po jednotlivých oddeleniach. Potom sa zúčastnili prezentácie p. Antónie Janečkovej o krajinách a mestách sveta, ktoré navštívila počas svojho štúdia. Prezentácia bola spojená s kvízom. Utvrdili sa v tom, že knižnica je dôležitým zdrojom informácií a štúdium cudzích jazykov a cestovanie nám rozširuje obzory.

      Študenti francúzskeho jazyka sa vybrali do Alliance Française v Banskej Bystrici, kde im riaditeľ Thomas Laurent predstavil všetky aktivity tento organizácie v našom regióne. Zároveň pre našich študentov pripravil konverzačné cvičenie na vyjadrenie názoru k aktuálnej problematike. Na podujatí sa zúčastnili aj dve lektorky francúzskeho jazyka z organizácie GREF, ktoré pôsobia na viacerých hodinách francúzskeho jazyka v našej škole.

      Nezabudli sme ani na ostatných študentov, ktorí zostali v škole. Vyučujúce cudzieho jazyka si pre nich pripravili zaujímavé aktivity počas hodín cudzieho jazyka.

      Všetkým študentom prajeme, aby sa cudzie jazyky učili s radosťou. Veď koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.

    • LingvaFest‘
     • LingvaFest‘

     •  V rámci Dňa európskych jazykov sa niektorí študenti našej školy vo štvrtok 26. 9. 2019 zúčastnili LingvaFestu‘ v Bratislave na Ekonomickej univerzite.

      Cieľom festivalu bolo predstaviť rôzne jazyky a národné kultúry, zvýšiť záujem o štúdium cudzích jazykov, ukázať efektívne spôsoby a nové metódy výučby jazykov. Študenti si mohli vybrať z množstva ponúkaných aktivít, ktoré motivujú k učeniu cudzích jazykov. Boli to prednášky, workshop, rýchlokurz, koncert  a  výstavné stánky cudzojazyčných vystavovateľov, ktorí si prichystali rôzne info-materiály, súťaže, hry či tombolu.

      Na záver študenti navštívili Univerzitu Komenského, kde sa môžu po ukončení štúdia v gymnáziu prihlásiť na štúdium  cudzích jazykov.

    • Divadelné predstavenie Vojna a mier
     • Divadelné predstavenie Vojna a mier

     • 24. 9. 2019 študenti našej školy absolvovali návštevu divadelného predstavenia Vojna a mier podľa románovej predlohy ruského spisovateľa L. N. Tolstého  v SND v Bratislave. Scenárista  Juraj Kuchárek  získal za toto predstavenie cenu Dosky 2018 v kategórii Najlepšia scénografia a kostymérka Marija Havran  cenu za Najlepší kostým. Režisér Marián Amsler obsadil do hlavných úloh členov činohry SND, no dal priestor aj mladým začínajúcim hercom.

      Študenti boli spokojní, veľmi sa im páčilo nové  moderné spracovanie klasického historického románu ruskej literatúry. Obdivovali herecké výkony Roberta Rotha, Jána Koleníka, Milana Ondríka, Richarda Stankeho, Dušana Jamricha, Dominiky Kavaschovej a iných, ktorí kvalitne stvárnili príbeh L. N. Tolstého. Vojna a mier je svojím spôsobom univerzum. „Lebo čo iné sú dejiny, ak nie striedanie vojny a mieru, a na čo iné prichádza ľudstvo po strašidelných bitkách a bojoch, na ktoré sa pôvodne tešilo s vierou, že všetko vyriešia? Lebo čo iné sú naše privátne životy, ak nie hľadanie šťastia v láske, ktoré má toľko romantických a dramatických peripetií?

      A čo iné je náš údel, ak nie pochopiť zmysel svojho poslania na svete a zároveň zniesť vedomie, že sme tak úzko prepojení s veľkými dejinami, ktoré naše cesty často neúprosne ovplyvňujú a vytyčujú.“ (D. Abrahámová)

    • Škola, ktorá nestarne
     • Škola, ktorá nestarne

     • Tóny známej skladby Memory z muzikálu Cats a emotívny text z pera našej kolegyne Márie Slovákovej otvorili vo štvrtok 19. 9. 2019 vernisáž výstavy fotografií Škola, ktorá nestarne v priestoroch Starej radnice vo Zvolene.

      Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia založenia zvolenského gymnázia. Pomôže vám oživiť spomienky, či už tie dávno minulé, alebo tie, ktoré máte ešte čerstvo v pamäti. Spojili sme minulosť s prítomnosťou, aby ste videli portréty všetkých riaditeľov, ktorí stáli vo vedení nášho gymnázia, učiteľov, ktorí v škole učili, ale aj tých, ktorí v gymnáziu učia dnes. Výstava ponúka neopakovateľné zábery z rôznych aktivít a podujatí našej školy. Medzi fotografiami nájdete historickú budovu, v ktorej sídlilo gymnázium kedysi, ale aj modernú budovu, v ktorej sa žiaci učia v prítomnosti. V kontraste čiernobielych a farebných fotografií objavíte, čo spája i vzďaľuje históriu so súčasnosťou.

      Na vernisáži sa návštevníkom prihovorila riaditeľka školy RNDr. Ivetta Vidová, ktorá stručne priblížila históriu gymnázia, jeho významné medzníky a osobnosti, ktoré boli v jej vedení. Pozvanie prijala aj primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, ktorej manžel a obidve deti sú absolventi práve nášho gymnázia. Zaskočený neostal ani RNDr. Jozef Bily, ktorý bol riaditeľom Gymnázia Ľudovíta Štúra v rokoch 1990 – 2007. Po výzve súčasnou riaditeľkou školy, so šarmom a vtipom jemu vlastným, milými slovami rozveselil všetkých prítomných.

      Veríme, že na našu výstavu si nájde cestu mnoho ľudí, pre ktorých bude zaujímavým exkurzom do života Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

    • Absolventi sa vracajú
     • Absolventi sa vracajú

     • V prvej polovici septembra  sa študenti VŠ  do svojich budúcich Alma Mater ešte len chystajú nastúpiť.

      Využili sme tento čas a v rámci osláv 100. výročia založenia školy sme pripravili sériu besied pod názvom Absolventi sa vracajú. Besedy boli určené pre študentov voliteľných predmetov SPG a SEN, ktorí mali jedinečnú možnosť stretnúť sa s našimi bývalými žiakmi študujúcimi informatické obory na vysokých školách.

      Medzi našich žiakov  postupne zavítali  Adam Považanec, študent 3. ročníka FI MUNI Brno,  Bc. Filip Klembara, študent 5. ročníka FIT VUT Brno a Lukáš Mišaga, študent 3. ročníka FIIT STU Bratislava.

      Každý z nich vysvetlil spôsob, možnosti, prednosti a  náročnosť štúdia na jeho fakulte.

      Z  úst absolventov opakovane zaznievala výzva k pracovitosti, schopnosti racionálne zvoliť svoj time managment a k systematickej príprave v rámci štúdia.

      Nezodpovedané nezostali ani otázky o ubytovaní, stravovaní, trávení voľného času alebo práci popri štúdiu na VŠ. Nechýbali otázky o možnostiach prijatia,  náročnosti predmetov v prvom ročníku, o pripravenosti našich žiakov na štúdium informatiky.

      Veríme, že jednotlivé besedy pomohli našim žiakom pri voľbe  správnej vysokej školy a rady, ktoré od našich absolventov dostali, využijú vo svoj prospech.

    • Workshop „Varíme po francúzsky“
     • Workshop „Varíme po francúzsky“

     • Myslíte si, že v škole sa len vzdeláva? V našom gymnáziu to vôbec nie je tak.

      Žiaci 4.B triedy, milovníci dobrého jedla, a hlavne francúzštiny, o tom vedia viac.  Dňa 16.septembra 2019 si vyučovanie spríjemnili varením tradičných francúzskych jedál pod vedením pána Thomas Laurent, riaditeľa Alliance Française v Banskej Bystrici, a vynikajúceho francúzskeho kuchára François Bouillet. Našich  štvrtákov ohúrili zaujímavými francúzskymi receptami. Študenti sa rýchlo zhostili úloh a keď každý priložil ruku k dielu, pripravili výbornú nátierku tapenade z čiernych a zelených olív. Ako hlavné jedlo sa podávali slané palacinky – les galettes, plnené špenátom a kozím syrom. Jedlá sa študentom podarilo pripraviť veľmi dobre, čo potvrdil aj šéfkuchár François Bouillet.

      Je milé a príjemné skonštatovať, že ďalšia akcia spojená s obľúbenou francúzštinou dopadla na výbornú.

    • Rozbehni sa! A zostaň v kraji....
     • Rozbehni sa! A zostaň v kraji....

     • Dňa 16. 9. 2019 sa na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnila prezentácia najzaujímavejších nápadov pilotného ročníka  programu Rozbehni sa! A zostaň v kraji...., do ktorého sa zapojilo viac ako 800 mladých ľudí z 38 škôl.

       Cieľom programu je inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a podporiť ich pri realizácii ich podnikateľských zámerov. Mentori a garant projektu Juraj Kováč vybrali 18 nápadov, ktoré zaradili do tzv. „podnikateľského inkubátora“ a spomedzi nich bolo vybratých 6 najúspešnejších(napr. výroba exkluzívneho dreveného bicykla, kreatívnej sady pre deti, ekoprogramu pre obce, výroby 100% ovocných džemov či antibakteriálnej sady...).

      Jedným z nich bol aj podnikateľský zámer Mateja Kuku, študenta 4. C triedy nášho gymnázia, návrh revitalizácie priestoru a komunitného sadenia stromov. Matej sa zapojil do projektu počas prázdnin a v relatívne krátkom čase dokázal spracovať zaujímavý podnikateľský zámer a prostredníctvom webovej stránky otestovať jeho životaschopnosť. Porota posudzovala hlavne realizačnú stránku projektov a vybrala nakoniec 2, pri ktorých už ich autori mali aj prototypy (drevený bicykel a kreatívna sada pre deti). Víťazom však boli všetky projekty, ktoré sa dostali do užšieho finále a veríme, že skúsenosti, ktoré aj Matej získal, ho posunú ďalej v jeho profesionálnom raste.

      Tešíme sa, že Matej šíri dobré meno GĽŠ vo Zvolene.

    • Letný pohybový kurz
     • Letný pohybový kurz

     • V dňoch 2. - 6. septembra 2019 absolvovalo 30 študentov 2. ročníka letný pohybový kurz so zameraním na turistiku a plávanie.

      Cieľom kurzu bolo navštíviť a spoznať známe a  zaujímavé turistické lokality vo Veľkej Fatre, Chočských vrchoch a Malej Fatre.

      Jeden relaxačný deň strávili naši študenti v Aquaparku Bešeňová.

    • Triedne schôdze RRZ
     • Triedne schôdze RRZ

     • Triedne schôdze Rady rodičovských združení (RRZ)

                    sa uskutočnia v utorok 17. 9. 2019

       

          Harmonogram

         16. 30 – 17. 00 hod. 

            spoločné stretnutie rodičov 1. ročníka a prímy v školskej jedálni

         17. 00 hod.                 

             triedne schôdze RRZ

                      

                 Program spoločného stretnutia 1. ročníka a prímy

      1. Predstavenie vedenia školy, triednych učiteľov 1. ročníka a prímy
      2. Harmonogram plánovaných podujatí a akcií 
      3. Plánované kurzy, informácie o učebniciach
      4. Informácie k 100. výročiu založenia Gymnázia vo Zvolene
      5. Informácie predsedu RRZ