• Slovensko - Litva

    Bilaterálny projekt Erasmus+

     

    Partnerská krajina: Slovensko a Litva

    Koordinátor: Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene

    Koordinátorka projektu: Mgr. Eva Cesnaková, eva.cesnakova@gymzv.sk

    Téma projektu: „Prenosná vodná elektráreň“ 

    Trvanie: od septembra 2017 do decembra 2018

    Projekt je zameraný na vyučovacie predmety: fyzika a nemecký jazyk

     Übertragbares Wasserkraftwerk 

     

    Naša partnerská škola:

    Kauno r. Akademijos Ugnes Karvelis gimnazija

    Školu navštevuje  približne 1000 žiakov vo veku od 6 do 19 rokov. Gymnázium ponúka primárne vzdelanie a vyšší stupeň vzdelania. Nemecký jazyk sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk, tak ako aj ruský a francúzsky jazyk. Dôraz sa kladie na šport, prírodné vedy a profesijnú orientáciu. Gymnázium Ugnes Karvelis kooperuje s inými vzdelávacími inštitúciami a podnikmi. Intenzívna spolupráca prebieha medzi gymnáziom a  Univerzitami  Aleksandras Stulginskis a Vytautas Magnus v Kaunase. Škola spolupracuje s firmou Elinta, ktorá podporuje vyučovanie fyziky.


    Zameranie projektu:

    • podpora prírodovednej gramotnosti žiakov, zvýšiť ich záujem o prírodné vedy, pochopiť prepojenie vedy, fyzikálnych zákonov a bežného života
    • priblíženie fyziky žiakom, ukázať im podstatu  bádania a  vedeckého poznania, hľadať praktické využitie fyzikálnych zákonov, riešiť úlohy z každodenného života
    • zlepšenie komunikačných zručností v nemeckom jazyku
    • spoznanie nových ľudí, krajiny a jej tradícií
    • vytvorenie Fyzikálnej príručky pre učiteľov fyziky, ktorá bude obsahovať

    6 fyzikálnych zákonov s ich históriou, demonštračnými pokusmi, vzťahmi, formuláciou a príkladmi z praxe

    • zhotovenie prenosnej vodnej elektrárne
    • zdokonalenie manuálnych zručností

    Naše aktivity počas trvania projektu:

    • založenie pracovného tímu žiakov (12 žiakov)

    • tvorba vizitiek o žiakoch, prezentácií škôl, miest a informačnej tabule projektu

    • návrhy loga projektu, ich zverejnenie a výber víťazného loga projektu

    • rozdelenie žiakov do troch štvorčlenných tímov: každý tím spracuje jeden fyzikálny zákon, zmapuje históriu vzniku, objaviteľa, pripraví jednoduché demonštračné pokusy, odvodí pravidlá platnosti zákona, jeho matematické aj slovné vyjadrenie a pripraví sadu úloh s prepojením na každodenný život spolu so vzorovými riešeniami

    • krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku: prezentácia fyzikálnych zákonov v nemeckom jazyku, riešenie fyzikálnych úloh, ktoré si navzájom pripravia projektoví partneri

    • oboznámenie sa so spôsobmi výroby elektrickej energie a ich vplyvom na životné prostredie: tri štvorčlenné tímy získajú informácie o rôznych druhoch elektrární, vyhodnotia pozitíva a negatíva rôznych spôsobov výroby elektrickej energie

    • postavenie experimentálneho prototypu prenosnej vodnej elektrárne, ktorý budú žiaci testovať v laboratórnych podmienkach a počas stretnutia v Litve jeho funkčnosť overia na rieke

    • krátkodobá výmena skupín žiakov v Litve: predstavenie zhotovenej prenosnej vodnej elektrárne, prezentácia výsledkov merania jej funkčnosti a záverov výskumu

    • tvorba Fyzikálnej príručky pre učiteľov v slovenskom jazyku (fyzikálne zákony, druhy elektrární, naša prenosná vodná elektráreň a závery našich meraní)

    •  organizácia záverečnej fyzikálnej konferencie pre učiteľov a žiakov z okolitých škôl regiónu

    • uverejňovanie aktivít projektu, čiastkových úloh, výstupov, fotodokumetácie,... na portáli eTwinningu a webových stránkach škôl

    • tvorba Fyzikálnej príručky pre učiteľov a žiakov v nemeckom jazyku (fyzikálne zákony, druhy elektrární, naša prenosná vodná elektráreň, závery našich meraní a fotodokumentácia z jednotlivých stretnutí v rámci krátkodobej výmeny skupín žiakov na Slovensku a v Litve)


    Výstupy projektu:

    Záverečná konferencia k projektu Erasmus+ Litva

    Fyzikálna príručka:  

    Slovenska_brozura-final.pdf

    Broschure_Litauisch.pdf

    Nemecka_brozura.pdf