• PRIJÍMACIE KONANIE do 1. ročníka 8 - ročného štúdia
    • PRIJÍMACIE KONANIE do 1. ročníka 8 - ročného štúdia
    • 27. 5. 2020
    • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené termíny, organizácia a hodnotenie prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov:

     • prijímacie konanie sa uskutoční prezenčne v priestoroch školy v dvoch termínoch:
      1. termín - 15. júna 2020
      2. termín - 18. júna 2020
    • Čítať viac
   • OZNÁMENIE VÝSLEDKOV - 4. ročné štúdium
    • OZNÁMENIE VÝSLEDKOV - 4. ročné štúdium
    • 25. 5. 2020
    • Prijímacie konanie prebieha od 15. mája 2020 do 30. júna 2020 v súlade s Kritériami pre prijímacie konanie žiakov do prvého ročníka 4-ročného štúdia Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene pre školský rok 2020/2021, ktoré boli stanovené v súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 04. 2020 vydaného MŠVVaŠ SR a boli zverejnené na webovom sídle školy www.gymzv.sk.

    • Čítať viac
   • PRIJÍMACIE KONANIE
    • PRIJÍMACIE KONANIE
    • 29. 4. 2020
    • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené NOVÉ termíny a organizácia prijímacieho konania na stredné školy:

     Prihlášky na prijímacie konanie do 1. ročníka osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 15. mája 2020. Prijímacie konanie sa uskutoční od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Upravené kritériá prijímacieho konania zverejní riaditeľka školy do 29. mája 2020. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie ministra školstva.

    • Čítať viac
   • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy
    • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy
    • 24. 5. 2020
    • (Tvorba plagátu, prezentácie, eseje)

     Do súťaže sa zapojilo 61 študentov 1. až 3. ročníka. Zastúpenie mali triedy I.B – 12 , I.C – 4, II.A – 5, II.C – 11, III.A – 13, III.B – 5 a III.D – 11 študentov.

     Práce boli zamerané na vznik, históriu EÚ a jej ciele smerom k školám. Študenti prezentovali názory, čo EÚ poskytuje a umožňuje dnešným mladým ľuďom.

    • Čítať viac
   • Geografická olympiáda a jej úspechy
    • Geografická olympiáda a jej úspechy
    • 7. 5. 2020
    • Školský rok 2019/2020

     Do školského kola študenti odovzdali práce v kat. A v počte 23, v kat. B v počte 7. Úspešní riešitelia boli so svojimi prácami v kat. A - 21 študentov, v kat. B - 6 študentov. Kategóriu Z ( 5. 2. 2020) riešilo 17 študentov.

     Výsledky školského kola

     kat. A

     1. Martin Nôta, III.D: Turecko – Ázia alebo Európa?

    • Čítať viac
   • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj
    • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj
    • 5. 5. 2020
    • Deň Európy krajiny Európskej únie oslavujú každý rok. Týmto oceňujú činnosť samotnej Európskej únie, pripomínajú si zjednotenie Európy po druhej svetovej vojne. Zároveň je tento deň aj spomienkou na všetkých ľudí, ktorí prispeli k porážke fašizmu a skončeniu druhej svetovej vojny.

     V rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, do ktorého je škola zapojená, vyhlasujeme súťaž v tvorbe plagátu, prezentácie alebo eseje ku Dňu Európy o EÚ a jej činnosti .

    • Čítať viac
   • Ústna MATURITA nebude!
   • PRIJÍMACIE KONANIE
    • PRIJÍMACIE KONANIE
    • 30. 3. 2020
    • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené termíny týkajúce sa prijímacieho konania na stredné školy (4-ročné aj 8-ročné štúdium)

     • Prihlášky na vzdelávanie v strených školách sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.
    • Čítať viac
   • Veľký úspech mladého vedca z GĽŠ vo Zvolene
    • Veľký úspech mladého vedca z GĽŠ vo Zvolene
    • 24. 4. 2020
    • Po krásnom úspechu nášho študenta Viliama Glézla v Krajskom kole SOČ, kde obsadil prvé miesto v kategórii fyzika, matematika a v kategórii biológia, jeho víťazné ťaženie pokračuje.

     Na základe zisku najvyššieho ocenenia FVAT AMAVET 2019 sme sa aj v tomto krízovom období zúčastnili 27. ročníka Medzinárodnej súťaže vedeckých projektov Akademika Vernadského pod záštitou Ruskej akadémie vied. Vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu súťaž prebiehala dištančnou formou. Prácu prezentoval 7.4. 2020 v anglickom jazyku v kategórii Špeciálna medicína, prevencia ochorení a medicínska genetika. O diskusiu po prezentácii prejavilo záujem veľa odborníkov.

    • Čítať viac
   • KRAJSKÉ KOLO SOČ
    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
    • 21. 4. 2020
    • Dňa 16. apríla 2020 sa uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ dištančnou formou.

     Tento náhradný postup pre realizáciu súťaže navrhol ŠIOV ako organizátor SOČ a následne ho podporil aj nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     Nesmierne nás teší obrovský úspech nášho žiaka Viliama Glézla. Súťažil v dvoch kategóriách a obsadil krásne 1. miesta. Výsledky sú uvedené v tabuľke.

    • Čítať viac
   • Krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku – Erasmus+
    • Krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku – Erasmus+
    • 6. 4. 2020
    • V dňoch 2.3 – 6.3. 2020 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnila krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Erasmus+ pod názvom: „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“. Privítali sme u nás našich partnerov z Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Žiaci z partnerských krajín boli ubytovaní prevažne v hostiteľských rodinách, kde prichádzali do priameho kontaktu s našou kultúrou a ľuďmi.

    • Čítať viac
   • Snažíme sa pomáhať
    • Snažíme sa pomáhať
    • 6. 4. 2020
    • Naša škola ja zatvorená, ale učitelia a žiaci usilovne pracujú doma. Na Slovensku vznikla iniciatíva výroby chýbajúcich ochranných štítov pre zdravotníkov pomocou 3D tlače. Vďaka projektu ITakadémia má naša škola potrebné vybavenie aj materiál na ich výrobu. Rozhodli sme sa využiť našu „učebnú pomôcku“ 3D tlačiareň a pomôcť zdravotníkom v prvej línii. V piatok sa nám podarilo pripraviť prvých 30 ks štítov, ktoré sme darovali do Nemocnice vo Zvolene. Chceme poďakovať projektu IT Akadémia za technickú podporu a zabezpečenie laserom vyrezaných fólií, ktoré nám expresne dodali z CVTI SR z Bratislavy. Fólie boli zakúpené občianskym združením AGNICOLI. Materiál sa nám postupne míňa, ale chceme a budeme ďalej tlačiť, pretože spotreba ochranných štítov je veľká.

    • Čítať viac
   • MATURITNÉ SKÚŠKY
    • MATURITNÉ SKÚŠKY
    • 30. 3. 2020
    • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené termíny internej časti maturitnej skúšky.

     • Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej časti sa uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020.
    • Čítať viac
   • Vážení kolegovia, rodičia, milí študenti,
    • Vážení kolegovia, rodičia, milí študenti,
    • 25. 3. 2020
    • minister školstva SR vydal opatrenie na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré je zamerané na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Z opatrenia vyplýva:

     • škola zostáva zatvorená až do odvolania,
     • písomné maturitné skúšky (externá časť a písomná forma internej časti MS) sa v
    • Čítať viac
   • UČÍME Z DOMU, UČÍTE SA DOMA
    • UČÍME Z DOMU, UČÍTE SA DOMA
    • 25. 3. 2020
    • Už dva týždne všetky školy pracujú v zvláštnom režime. Učitelia a žiaci sa nestretávajú, učíme z domu a pomaly si na tento spôsob vyučovania zvykáme.

     Chcem poďakovať všetkým učiteľom za svedomitý prístup, prípravu materiálov a pracovných listov pre svojich žiakov a tiež za konzultácie, ktoré poskytujú.

    • Čítať viac