• PRIJÍMACIE KONANIE do 1. ročníka 8 - ročného štúdia
     • PRIJÍMACIE KONANIE do 1. ročníka 8 - ročného štúdia

     • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené termínyorganizácia a hodnotenie  prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov:

      • prijímacie konanie sa uskutoční prezenčne v priestoroch školy v dvoch termínoch:
       1. termín - 15. júna 2020
       2. termín - 18. júna 2020
      • riaditeľka školy pošle pozvánku uchádzačom, ktorí podali prihlášku na štúdium  
      • zákonný zástupca uchádzača podpíše prihlášku svojho dieťaťa v deň konania prijímacej skúšky pred jej konaním
      • najneskôr do 24. júna 2020  riaditeľka rozhodne o prijatí alebo neprijatí na základe výsledkov prijímacieho konania
      • 29.mája 2020 riaditeľka školy zverejní upravené kritériá prijímacieho konania.

      https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-osemrocne-studium/

    • OZNÁMENIE VÝSLEDKOV - 4. ročné štúdium
     • OZNÁMENIE VÝSLEDKOV - 4. ročné štúdium

     • Prijímacie konanie prebieha od 15. mája 2020 do 30. júna 2020 v súlade s Kritériami pre prijímacie konanie žiakov do prvého ročníka 4-ročného štúdia Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene pre školský rok 2020/2021, ktoré boli stanovené v súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 04. 2020 vydaného MŠVVaŠ SR a boli zverejnené na webovom sídle školy www.gymzv.sk.

      Prijímacia komisia zostavila celkové poradie uchádzačov na základe prideleného bodového hodnotenia.

      Riaditeľka školy rozhodla o prijatí / neprijatí uchádzača na štúdium podľa zostaveného poradia tak, aby počet prijatých uchádzačov neprekročil plánovaný počet 90 žiakov.

      Počet pridelených bodov a celkové poradie je na linku v dolnej časti dokumentu. 

      V súlade s uvedeným Vám zasielame  Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí na štúdium a prijatým uchádzačom  aj Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium, ktorým písomne potvrdzujete záujem / nezáujem žiaka o štúdium v našej škole.

      Potvrdenie zasielajte obratom, najneskôr do 4. júna 2020:

      1. cez informačný systém základnej školy (EduPage)
      2. odoslaním podpísaného naskenovaného tlačiva e-mailom na adresu podatelna@gymzv.sk
      3. poštou na adresu strednej školy.

      Rozhodujúci je dátum doručenia záväzného potvrdenia strednej škole.

      Ďakujeme

      RNDr. Ivetta Vidová

          riaditeľka školy  

    • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy
     • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy

     • (Tvorba plagátu, prezentácie, eseje)

      Do súťaže sa zapojilo 61 študentov 1. až 3. ročníka. Zastúpenie mali triedy I.B – 12 , I.C – 4, II.A – 5, II.C – 11, III.A – 13, III.B – 5 a III.D – 11 študentov.

      Práce boli zamerané na vznik, históriu EÚ a  jej ciele smerom k školám. Študenti prezentovali názory, čo EÚ poskytuje a umožňuje dnešným mladým ľuďom.

      Celkovo vzniklo 19 plagátov, 31 prezentácií a 9 „zamyslení“ nad EÚ (esejí).

      Všetky práce mali veľmi dobrú úroveň a bolo ťažké vybrať najlepšie.

      Najlepšie ocenené práce:

      plagáty – Lujza Šufliarska, Janka Dubajová, Sebastián Soroska;

      prezentácie  - Dominika Adamcová, Eva Herichová , Diana Dobiasová;

      esej - Tomáš Jablonský.

      Svoj názor na činnosť a ciele EÚ veľmi invenčným spôsobom  vyjadril  Peter Stahl - nahral vlastnú gitarovú variáciu.

      Všetkým študentom ďakujeme za ich aktivitu a blahoželáme oceneným.

    • Geografická olympiáda a jej úspechy
     • Geografická olympiáda a jej úspechy

     • Školský rok 2019/2020

      Do školského kola študenti odovzdali práce v kat. A v počte 23, v kat. B v počte 7. Úspešní riešitelia boli so svojimi prácami v kat. A -  21 študentov, v kat. B  - 6 študentov. Kategóriu Z ( 5. 2. 2020) riešilo 17 študentov.

      Výsledky školského kola

      kat. A                  

      1.  Martin Nôta, III.D: Turecko – Ázia alebo Európa?

      2.  Simona Pacalajová, II.A: Energetická bezpečnosť EÚ

      3. Anna Mária Slamová, II.C: Škótsko  a Hana Sujová, II.A: Energetická bezpečnosť EÚ

      kat. B                   

      1.  Ivo Bednář, III.B: Zmeny krajiny v historických obrazoch

      2.  Martina Brindová, IV.D : Pekárenská a cukrárenská výroba na Slovensku

      3. Sandra Mária Ilončiaková, II.A: Slovenské rieky – včera a dnes

      kat. Z                   

      1. Liptáková Mirka – IV.D

      2. Nôta Martin – III.D

      3. Hamariková II.A, Farbáková II.A, Balková II.A.,  Šulek III.B,  Nemčoková III.D, Bellová II.C,  Harbutová TER A

      V krajskom kole nás reprezentovalo 11 študentov.  Desiati získali titul  „Úspešní riešitelia GO“.

      V kat. A obsadil Martin Nôta 1. miesto, Simona Pacalajová  4. miesto.

      V kat. B  obsadil  Ivo Bednář 2. miesto.

      V kat. Z unikol  Mirke Liptákovej postup do celoslovenského kola o 1 miesto – skončila na 5. mieste.

      Študenti už majú za sebou aj účasť v celoslovenskom kole. Naše gymnázium malo výborných reprezentantov -  Martina Nôtu a Iva Bednářa. Martin Nôta získal 1. miesto v kat. A a Ivo Bednář v B kat. skončil na 11.mieste.

      Ďakujeme všetkým študentom za ich prácu a snaženie „na poli“ GO a blahoželáme k jedinečným úspechom.

      RNDr. Anna Hobzová

    • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj
     • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj

     • Deň Európy krajiny Európskej únie oslavujú každý rok. Týmto oceňujú činnosť samotnej Európskej únie, pripomínajú si  zjednotenie Európy po druhej svetovej vojne. Zároveň je tento deň aj spomienkou na všetkých ľudí, ktorí prispeli k  porážke fašizmu a skončeniu druhej svetovej vojny.

      V rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, do ktorého je škola zapojená, vyhlasujeme súťaž v tvorbe plagátu, prezentácie alebo eseje  ku Dňu Európy o EÚ a jej činnosti .

      Základnou myšlienkou projektu je:  Čo robí pre nás EÚ a čo nám umožňuje členstvo v EÚ? Ako študentom pomáha posúvať sa ďalej  v oblasti vzdelania, cestovania, vyrovnávania rozdielov medzi krajinami? Ako pociťujú študenti  súdržnosť  a vzájomnú pomoc, záštitu nad mierom? Ako chápu  rôzne kultúry?

      Uplatnite vlastné nápady, doplňte obrázkami , kolážami aj vlastnými výtvormi . Kreativite a vtipnosti sa medze nekladú.
      Najlepšie nápady a výtvory budú prezentované na stránke školy.

      Práce posielajte na školskú mailovú adresu p. Hobzovej do 8. 5. 2020.